TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Greek Italian Japanese Korean Persian Portuguese Russian Spanish

SA 8000 Şartnamesi Temel Kuralları

İşe Alma Ve Ayrım Yapmama Kuralları:

Firma; çalışanları işe alma, iş verme, terfi, eğitim, disiplin, iş akitlerine son v0erme ve emeklilik hususlarında değerlendirirken; dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, özürlülük, yaş, medeni hal, sendika üyeliği ya da siyasal görüşe dayalı bir ayrımcılık uygulaması içinde olmayacak ve destek vermeyecektir.

Çalışma Süreleri

Firma; çalışma süreleri hususunda, ilgili kanuni düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyacaktır. Çalışanlardan haftada 45 saatten fazla çalışması istenmeyecek ve ortalama 7 günlük süre içinde en az 1 gün izin verilecektir. Fazla mesai isteğe bağlı olacak, çalışma süresi mesai dahil günlük 12 saati, haftalık 60 saati aşamayacaktır. Fazla mesaiye her zaman daha fazla ücret verilecektir.

Zorla Ve Mecburi Çalışma

Firma; çalışanları zoraki veya mecburi olarak çalıştırmayacaktır. Bu kapsamda; fazla mesailer çalışanın rızası ile gerçekleşecek ve cezalandırma aracı olarak kullanılmayacaktır. Çalışanlardan işe alınırken zorlayıcı bir teminat istenmeyecektir.

Özel Çalışma Gruplarını Çalıştırma

Çocuk İşçi Çalıştırma:

Firma; 15 yaşından aşağı işçi çalıştırmayacaktır. 18 yaş altındaki çalışanlar ilgili kanuni düzenlemeler dahilinde istihdam edilecek, geceleri yada ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacak, eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıraklık müessesi işletilecek ve teşvik edilecektir. Çırak ve stajyer statüsündeki çalışanların hakları yasal düzenlemeler dahilinde gözetilecektir.

Kadın İşçi Çalıştırma:

Firma; kadın çalışanlarını ilgili yasal düzenlemeler dahilinde istihdam edecek ve haklarını gözetecektir.

Ücretler:

Firma; çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak surette ücret ve gelir seviyesini temin etmek için üzerine düşeni yapacaktır. Bu amaçla yasalarca tespit edilen asgari ücretin altında ücretlendirme yapmayacaktır. Çalışanlara her maaş verilişinde ayrıca hak edilen normal maaşını, fazla mesai ücretini, gerekli istihkakı, yasal kesintileri gösteren detaylı ve yazılı bilgilendirme yapılacaktır.

İzinler:

Firma; çalışanlara ilgili kanuni düzenlemeler dahilinde yıllık izin kullandıracak ve bunu kullandırmayıp ücretini ödeme yoluna gitmeyecektir. Ücretli ve ücretsiz izin uygulamalarında da ilgili yasal düzenlemelere uyulacaktır.

İşçilerin Örgütlenme Hakkı:

Firma; çalışanların sendika kurma ve istedikleri sendikalara üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı gösterecektir. Bu kapsamda işçi temsilcilerine ayrımcılık yapılmayacak ve işyerinde temsilcilik işlevlerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılacaktır.

Disiplin Ve Taciz Etmeme Politikası:

Firma; çalışanlara karşı bedensel cezalandırma, zihinsel yada fiziksel baskı, küfür, cinsel taciz, tehdit içeren davranışlar içine girmeyecektir. Bu amaçla ilgili disiplin politikasını oluşturacak ve çalışanlara gerek işe başlamaları sırasında gerekse de sonrasında yazılı olarak duyuracaktır.

Güvenli Ve Sağlıklı Çalışma Çevresi:

Firma; çalışanlara gerekli iş tecrübesini kullanarak ve belirli her tür tehlikeyi gözeterek, güvenli ve sağlığa uygun bir çalışma ortamını temin edecektir. Çalışma ortamında mevcut tehlike sebeplerini, mantıklı olarak uygulanabilir olduğu sürece, en aza indirerek işin özelliğinden kaynaklanan kaza ve yaralanmaları önlemek için yeterli önlemleri alacaktır. Çalışanlara düzenli ve kayıtlı sağlık ve güvenlik eğitimi sağlanacak ve bu eğitimler yeni işe girmiş yada yeni tayin edilmiş çalışanlar için tekrarlanacaktır. Temiz çalışma ortamı, hijyenik tuvalet ve içilebilir temiz su imkanı sağlanacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki temel başlıkları içeren hususlar değerlendirilecektir.

İşyerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları Ve Güvenlik Tedbirleri:

Firma; işyerinin fiziki koşulları, çalışma alanları, makine yerleşimi, havalandırma, aydınlatma varsa asansör tertibatı, işyeri düzeni ve temizliği, hijyenik tuvalet ve içilebilir suya kavuşma imkanı hususlarında ilgili kanuni düzenlemeler dahilinde uygunluğu sağlayacaktır.

Tıbbi Acil Bakım, Sağlık Ve Hijyen Tedbirleri:

Firma; işyerinde görevli hekim istihdam edecek, ilk yardım dolabı, sedye, battaniye, ilk yardım odası teçhiz edecek ve bu amaçla eğitimli personel görevlendirecek, çalışma alanları, tuvalet, mutfak ve yemekhanenin sağlık koşulları ile zehirli ve zararlı maddelerle çalışma hususlarında gerekli düzenlemelere uygunluk sağlanacaktır.

Kazanlarda, Basınçlı Kaplar, Asansörlerde Ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

Firma; işyerinde mevcut kazan, basınçlı kaplar ve kompresörlerin işletilmesi ile ilgili tedbirleri, bakımını, onarımını ve periyodik kontrollerini gerekli düzenlemeler dahilinde gerçekleştirecektir.

Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

Firma; işyerindeki elektrik tesisatı ve teçhizatını, topraklama hattının inşasını, bakımı, onarımı ve periyodik kontrollerini gerekli düzenlemeler dahilinde gerçekleştirecektir.

Makine Ve Tezgahlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

Firma; işyerinde mevcut dikiş, kesme, düğme, diğer benzer makinelerin kullanma, bakım ve güvenlik tedbirlerini alacak ve çalışanlara yazılı olarak bildirecektir.

Çevre Sorunu:

Firma; çevre yönetim uygulamaları hususunda gerekli planlamayı yapacak, ürünleri üretim, kullanım ve atılma safhalarındaki çevre etkilerini azaltacak yönde tasarlayacak, tehlikeli ve yanıcı maddelerin depolanması, kullanılması ve yok edilmesi hususunu da değerlendirerek çalışanlara iş sorumluluklarına uygun güvenli ve sağlıklı iş uygulamaları amacıyla düzenli aralıklarla eğitimler düzenleyecektir.

Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

Firma; işyerinde yangın tehlikesini asgariye indirecek güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik Yangın Alarm Planı, Yangın Emniyet Talimatı ve Yangın Tahliye Planını hazırlayacak ve çalışanlara yazılı olarak duyuracaktır. Bu kapsamda acil yangın ihbar sistemi, yangın söndürme teçhizatı, acil kapatma, tahliye yolları, toplanma alanları gibi temel konularda gerekli düzenlemeleri yapacak ve çalışanları periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilendirecek, alarm ve tahliye deneme ve tatbikatlarının düzenli yapılmasını sağlayacaktır. 

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill